23 September 2017 - شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
پشت پردۀواگذاری 30 هکتاراراضی ملی شهرکهای صنعتی ارومیه