16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
ابهامات بزرگ درواگذاری 30 هکتاراراضی ملی شهرکهای صنعتی ارومیه