22 September 2017 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
اختصاص قطعه ای از آرامگاه ارومیه برای هنرمندان در دستور کار ویژه قرار گیرد