16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
بسته پیشنهادی نخبگان ومردم آذربایجان غربی  به رئیس جمهور (قسمت سوم)