22 September 2017 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ به بیانیه موهنِ جمعی ازفعالین کورد تهران واورمیه!